Obsah

Poskytované služby

Cílem naší firmy je poskytnout klientovi co nejširší škálu vstupních podkladů o přírodních poměrech připravovaného staveniště, aby v rámci jediné objednávky mohly být zajištěny všechny obvyklé průzkumné složky potřebné pro projektovou přípravu i schvalovací řízení.

Podle individuálních potřeb připravované stavby je možno požadovat optimální kombinaci dílčích průzkumných okruhů, jejichž přehled a bližší obsahová charakteristika následuje.

Inženýrsko-geologický průzkum

Pro všechny druhy nově projektovaných staveb.
více

Hydrogeologický průzkum

Pro stavby, stávající nebo nové zdroje podzemních vod, pro likvidaci srážkových vod vsakem, pro poruchy staveb spojené s vlivem podzemních vod apod.
více

Geotechnika – podzemní stavby

Specializované průzkumné práce pro projektování podzemních staveb a následné dozory a geotechnické měření při ražbě tunelů.
více

Geotechnika – zakládání staveb, dozor na stavbě

Kontrolní a konzultační činnost na staveništích všech druhů objektů.
více

Pedologie – zemědělský půdní fond

Zpracování podkladů pro odnětí půdy ze ZPF, výpočet odvodů za odnětí zem.půdy.
více

Radonový index pozemku

Terénní měření v půdorysu navrhovaných staveb, vyhodnocení výsledků se stanovením kategorie staveniště a návrhem protiopatření
více

Znečištění zemin a podzemní vody

Odběry vzorků během sondážních prací, laboratorní testování a jejich vyhodnocení v kontextu s platnými normativy znečištění.
více

Technická měření v podloží staveb

Měření a vyhodnocení výskytu bludných proudů (korozní průzkum) a vibrací od dopravy.
více
Web hosting by Somee.com