Historie a profil společnosti

Soukromá firma K+K Průzkum byla založena již koncem roku 1991 - zprvu ve formě sdružení fyzických osob, a to odborníků s předchozí dlouholetou praxí absolvovanou v průzkumných střediscích projektových ústavů PÚDIS a PPÚ. V roce 1995 pak již přešla na současnou právní formu společnosti s ručením omezeným.

Během dvacetileté existence si firma postupně zajistila významné postavení na tuzemském stavebně-průzkumném trhu s výraznou orientací na soukromou domácí i zahraniční klientelu, která v objemu provedených prací zcela zásadně převyšuje zakázky realizované pro státní sektor.

Společnost K+K průzkum s.r.o. zpracovává v hlavním oboru své činnosti – inženýrské geologii a hydrogeologii - průměrně kolem 350 samostatných průzkumných úkolů ročně, a to od drobných zakázek pro individuální stavebníky až po rozsáhlé projekty pro renomované domácí i zahraniční investory. Obdobný počet dílčích zakázek pak lze nalézt sumárně u ostatních středisek.

Počet zaměstnanců ve firmě se v průběhu vývoje společnosti měnil od původních 5 zaměstnanců na 10 až 22 zaměstnanců v letech 2001-2011. Významným faktorem efektivity společnosti je skutečnost, že všichni zaměstnanci se přímo aktivně podílí na technickém nebo odborném řešení konkrétních průzkumných zakázek.

Společnost K+K průzkum nabízí a garantuje:

 • vysokou odbornou kvalitu prováděných prací - odborní řešitelé dílčích zakázek s praxí 20 až 35 let v oboru
 • komplexnost a vzájemné provázání dílčích průzkumných činností je výhodné jak z časového, tak ekonomického hlediska. Dodávka všech potřebných průzkumů „na klíč“ v rámci jedné objednávky.
 • rychlost poskytovaných služeb. Po zadání Vašeho požadavku zpracujeme do 2 dnů nabídkový projekt metodiky a rozsahu průzkumných prací včetně cenové kalkulace. Vlastní průzkumy jsou pak realizovány do 14 dnů od objednání u jednodušších staveb (rodinné domy, jednotlivé bytové domy apod.), a do 3 až 4 týdnů u složitějších objektů nebo soustředěné zástavby.
 • optimalizaci ceny komplexně prováděných průzkumů. Velkou výhodou je jednorázové provedení terénních průzkumných prací (vrtů, kopaných sond apod.) s využitím pro všechny potřebné průzkumné oddíly (inženýrská geologie, hydrogeologie – hydrodynamické zkoušky pro stanovení vsakovacích podmínek pozemku, podklady pro radonový průzkum, odběr vzorků pro ekologické průzkumy apod.)

Průzkumné práce poskytujeme klientům ve třech časových horizontech:

 • předprojektová fáze - předběžné posouzení zájmových pozemků z hlediska přírodních poměrů (= základní stanovení rizikovosti území z  hlediska předpokládané výstavby). Významná může být zejména v době zájmu o zakoupení určitých pozemků, kdy při tomto předběžném ocenění jsou posouzeny jednotlivé přírodní faktory, které mohou v krajním případě vyloučit, případně zásadně znesnadnit nebo výrazně prodražit budoucí stavební záměr. Jsou to např. poddolování, nestabilní (sesuvná) území, existence ochranných pásem různého druhu, nepříznivé základové poměry, výrazný výskyt navážek, mělká hladina podzemní vody, vysoký index radonového rizika, možnost existence ekologických zátěží (kontaminace horninového podloží a podzemní vody) apod.

 • projektová fáze - provedení veškerých druhů průzkumů pro konkrétní navrhovanou stavbu v etapě předběžného průzkumu (dokumentace pro územní řízení DUR) a v etapě podrobného průzkumu (dokumentace pro stavební povolení DSP)
 • prováděcí fáze – případné „doplňující“ průzkumy (platí zejména u staveb, pro které nebyl předtím realizován žádný průzkum a v době zahájení stavby se objevily problémy spojené s problematikou založení objektu nebo s prováděním zemních prací) - odborné geologické a geotechnické dozory během vlastní výstavby.

Proč si vybrat nás

 • Zkušený tým odborníků s dlouholetou praxí.
 • Přes 7500 samostatných průzkumných zakázek pro dnes již úspěšně realizované stavby.
 • Stálá klientela z řad renomovaných projektantů, architektů i vlastních developerů.
 • Zajištění odborných služeb jak při projektové přípravě, tak při vlastní výstavbě.
Web hosting by Somee.com