Geotechnika

Zakládání staveb a zemní práce, dozor při výstavbě, kontrolní zkoušky

Zajištění odborného geologického a geotechnického dozoru během výstavby bud' přímo pro investora stavby (funkce TDI) nebo pro dodavatele stavby. Odborný dohled garantuje objednateli dodržení požadované bezpečnosti a zároveň maximální míru ekonomické optimalizace.

U nadzemních objektů a silničních staveb nabízíme:

  • Přebírku základových spár plošných základů, porovnání aktuálního stavu základové půdy s projektovým předpokladem resp. s výsledky inženýrskogeologického průzkumu
  • U hlubinných základů dokumentaci a přebírku pilot, porovnání s projektovým předpokladem a doporučení případného zkrácení nebo prodloužení pilot
  • Kontrolu hutnění plání a konstrukčních vrstev komunikací, násypů a zásypů (statická zatěžovací deska, lehká dynamická deska, laboratorní zkoušky mechaniky zemin)
  • Kontrolu zemních prací, zatřiďování zemin a hornin ve výkopech dle tříd těžitelnosti
  • Aktuální dokumentaci zemních odkryvů a doporučení případných změn projektu v důsledku zjištění důležitých geologických a hydrogeologických skutečností během výstavby
  • Konzultace k problematice zajištění stavebních jam
Web hosting by Somee.com